+38 (097) 779 29 59
+38 (099) 279 29 59
+38 (097) 779-2959+38 (099) 279-2959
меню
toggle menu

Публічний договір - оферта

                                                                                   ПУБЛІЧНИЙ  ДОГОВІР – ОФЕРТА
                                                                Про надання туристичних послуг у ЗОК «СОНЯЧНИЙ»
 
     Даний документ являє собою офіційну пропозицію (публічну оферту) Товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпатський оздоровчий комплекс «Сонячний»,  іменоване надалі «Оздоровчий комплекс» (Виконавець), в особі  директора Санченко Сергія Павловича, що діє на підставі  Статуту, всім фізичним особам і містить всі істотні умови договору на туристичне обслуговування, з одного боку та
     Вчинення будь-якою особою, іменований надалі «Замовник», дій щодо замовлення туристичних послуг свідчить про прийняття зазначеною особою всіх умов цієї оферти. Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї оферти є здійснення Замовником платежу в рахунок оплати замовленої туристичної послуги і отриманням Виконавцем відповідного підтвердження (скан-копію квитанції та/або відображення платежу у банківській виписці), що підтверджує факт оплати.

 
                                                                                 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
     1.1.  За умовами цього Договору Оздоровчий комплекс зобов’язується надати Замовнику послуги з проживання, харчування (та лікування) в Закарпатському оздоровчому комплексі «СОНЯЧНИЙ», що знаходиться за адресою 89313, Закарпатська обл., Мукачивський район, село Поляна, вул. Курортна 3 «А», згідно Тарифів Оздоровчого комплексу та додаткових послуг, що діють на момент замовлення послуги і вказані на офіційному веб-сайті Оздоровчого комплексу www.sunnyresort.com.ua (всі ціни включають в себе ПДВ у розмірі 20% та інші обов’язкові платежі згідно чинного законодавства України), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити дані послуги.

 
                                                                                 2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
     2.1. До основних послуг відносяться проживання, лікування в Оздоровчому комплексі та повний пансіон. До додаткових послуг відносяться трансфер, екскурсійні програми, розважальні заходи, які надаються й оплачуються по письмовому підтвердженню Замовника або Клієнтами в Оздоровчому комплексі окремо. Розміщення й розрахунки в Оздоровчому комплексі здійснюються у відповідності з наступною схемою:
     Час поселення (check-in) – 09.00, час виселення (розрахунковий час, check-out) – 19.00. В окремих випадках гостям, що прибули та відбувають автомобілем (або просто рано), може бути надана ніч до 07.00, із сніданком за додаткову плату.

                                                                                 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
     3.1. Послуги надаються за умови наявності вільних місць на обрані дати в Оздоровчому комплексі на момент бронювання
     3.2. Гарантією  бронювання є здійснення попередньої оплати замовлених послуг згідно п.5.1. Договору Замовником.
     3.3. Бронювання вважається офіційно здійсненим з моменту отримання Замовником письмового підтвердження заявки та виставленого йому рахунку на оплату згідно замовлених туристичних послуг Оздоровчим комплексом.
     3.4. Розміщення гостей в Оздоровчому комплексі можливе лише за наявності у них документів, які ідентифікують їх особу (паспорт, закордонний паспорт, посвідчення водія, військовий квиток та свідоцтво про народження у дітей). 
     3.5. За результатами наданих послуг, що були здійснені протягом кожного звітного періоду, Виконавцем складається та надається Замовнику зведений акт приймання-передачі до 12 (дванадцятого) календарного числа календарного місяця, наступного за звітним періодом. Замовник зобов’язується підписувати зведений акт приймання-передачі до 15 (п’ятнадцятого) календарного числа календарного місяця, наступного за звітним періодом. Якщо Замовник до закінчення зазначеного терміну не підпише і не надішле (не надасть) Виконавцю надісланий (наданий) Виконавцем зведений акт приймання-передачі, або не надасть Виконавцю свої мотивовані (обґрунтовані) та документально підтверджені заперечення проти змісту зведеного акту приймання-передачі, або не надішле (не надасть) Виконавцю письмове повідомлення про не отримання зазначених документів від Виконавця, Сторони погоджуються вважати такий зведений акт приймання-передачі, підписаний лише Виконавцем, повністю узгоджений обома Сторонами.
     3.6. Виконавець зобов’язується належним чином і у встановлений законодавством строк складати зведені податкові накладні, розрахунки коригування до зведених податкових накладних і реєструвати їх в Єдиному реєстрі податкових накладних та за окремо надісланими запитами Замовника, протягом 5-ти календарних днів надавати їх Замовнику в електронній формі на вказану ним електронну адресу або за допомогою програмного забезпечення.
     У зв’язку з тим, що надання туристичних послуг за цим Договором має безперервний та ритмічний характер, а оплата здійснюється з визначеною Договором періодичністю, Сторони погодили, що Виконавець у визначених чинним законодавством випадках за наявності підстав зобов’язується один раз на місяць, не пізніше останнього календарного дня кожного поточного календарного місяця, складати зведену податкову накладну на туристичні послуги, які були передані/надані у такому поточному календарному місяці. В такому випадку за окремо надісланими запитами Замовника протягом 5-ти календарних днів йому надається Реєстр супровідних документів, за якими здійснювалось надання туристичних послуг.
 
3.7. У випадку порушення відповідною Стороною (Виконавцем або Замовником) свого зобов’язання щодо своєчасної реєстрації зведеної податкової накладної, розрахунку коригування до зведеної податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, винна Сторона сплачує на користь іншої штраф у розмірі, що еквівалентний сумі податку на додану вартість, що відображена в податковій накладній та/або розрахунку коригування, якщо прострочення реєстрації перевищує 365 календарних днів. Зазначені в цьому пункті штрафні санкції і штрафи підлягають оплаті винною Стороною протягом 5-ти банківських днів з дня отримання відповідної вимоги іншої Сторони.


                                                                               4. ПРАВА  ТА  ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
     4.1. Замовник бере на себе зобов'язання:
     4.1.1. Своєчасно сплачувати послуги надані Оздоровчим комплексом та дотримуватись правил перебування в Оздоровчому комплексі.
     4.1.2. Надати Оздоровчому комплексу скан-копію оригіналу або належним чином завірену копію Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або витяг з Реєстру платників податку на додану вартість (за умови, якщо Замовник має статус платника податку на додану вартість).

     4.2.  Оздоровчий комплекс бере на себе зобов'язання:
     4.2.2. Забезпечити розміщення клієнта на підставі замовлених послуг.

     4.3. Оздоровчий комплекс має право:
     4.3.1. Відмовити Замовникові в прийнятті заявки у випадку відсутності вільних номерів;
     4.3.2. Відмовити в продовженні строку проживання у випадку відсутності вільних номерів на момент подачі заявки про продовження проживання.
     4.3.3. У випадку попереднього виїзду Замовника з Оздоровчого комплексу не з причин останнього, грошові кошти, що були сплачені за надання послуг, Замовнику  не повертаються.
 
                                                                             5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
     5.1. За надання туристичних послуг, Замовник перераховує Оздоровчому комплексу передню оплату в розмірі не менш ніж 10 % протягом п’яти робочих днів з моменту виставленого рахунку, шляхом сплати грошових коштів на розрахунковий рахунок Оздоровчого комплексу
     5.2. Решту оплати Замовник може внести по прибуттю в Оздоровчий комплекс, але після узгодження способу оплати з рецепцією Оздоровчого комплексу, або іншим зручним для нього способом (на підставі виставленого рахунку) до моменту поселення.
     5.3. У випадку не надходження відповідних платежів до початку надання послуг Оздоровчий комплекс залишає за собою право відмовити в наданні послуг без відшкодування будь-яких збитків Замовнику або надати послуги за наявності вільних місць по прибуттю, але після узгодження способу оплати з рецепцією Оздоровчого комплексу.
 
                                                                           6. УМОВИ АНУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
     6.1. У разі анулювання бронювання, відмови гостя від заїзду (з будь-яких причин), повернення грошових коштів проводиться на підставі письмової заяви гостя та копії (скан-копії) паспорта та ідентифікаційного коду, на наступних умовах: за 10 днів до заїзду – повернення 100% сплаченої передньої оплати, за 5 днів до заїзду – повернення 50% сплаченої передньої оплати, за 3 дні до заїзду – передня оплата не повертається. За згоди гостя, кошти передньої оплати можуть бути зараховані на депозит і використані гостем в якості оплати наступного бронювання.
 
                                                                          7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
     7.1. За невиконання чи неналежне виконання  взятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору у вигляді компенсації збитків та  втраченої вигоди.
     7.2. Збитки, нанесені неправомірними діями Замовника, стягаються з нього, якщо Замовник не візьме на себе зобов'язання компенсації за нанесені збитки.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх договірних зобов'язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), що виникли після укладення цього Договору, і які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти. До таких обставин належать: повені, пожежі, землетруси та інші стихійні лиха, а також війна, військові дії, інші будь-які обставини, спалахи епідемій і пандемій, що виникли поза волею і контролем Сторін.

                                                                         9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
     9.1.   Цей Договір набуває чинності з дати оприлюднення його на офіційній веб-сторінці Оздоровчого комплексу www.sunnyresort.com.ua (дата оприлюднення – 01.01.2018 р.).


                                                                         10. ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ
     10.1. Цей Договір складено в електронній формі, що має юридичну силу оригіналу.
 
                                                                        11. РЕКВІЗИТИ
       Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарпатський оздоровчий комплекс «СОНЯЧНИЙ»

        Місцезнаходження: 89313, Закарпатська обл., Мукачивський р-н, с. Поляна, вул. Курортна, буд. 3А
                                                      № UA843052990000026009026209726 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 
                                                                            МФО  305299
                                                                     Код ЄДРПОУ 37275096
 
                                                                        ІПН 372750904338
                                                           Свідоцтво платника ПДВ .N 200109183
                                                   Адреса для листування: 04086, Київ - 86, А/С - 38


Відгуки про нас
Валентина
Ми відпочивали невеликою компанією з 01.02.2022 по 12.02.2022. Дуже приємно здивовані. Одноголосно дали оцінку комплексу 5 зірок. Кімнати для проживаняя - свіжі та просторі, прибирання щодня, персонал доброзичливий та уважний. А їдальня - це, взагалі, особлива тема. У мене багато обмежень у харчуванні, але я мала можливість окремо замовляти дієтичні страви. Персонал їдальні дуже кваліфікований та уважний. Сонячний поставив \"високу планку\", хочеться побажати всім українським оздоровчим комплексам не тільки прагнути, а й досягти її.
Инна
Отдыхали здесь с 22.12 по 10.01 с 3 детками. Комплекс тянет на 5 звезд,цены доступны, питание 5*, организация новогодних праздников шыкарная. Девочки на рецепшене очень приветливые. Претензий никаких. Все просто на отлично.
Павел
Отдыхали в середине октября. С погодой повезло. Очень правильно, что в такое время Сонячный нанимает профессионалов, которые занимаются досугом. Большое спасибо Виктории. Её присутствие полностью меняет время отдыха. Утром зарядка, после обеда занятия по арт-терапии или скандинавская ходьба в горах, вечером йога или кино. Приятно, когда человек - профессионал! Подобная анимация наполняет отдых разнообразием. Я не слыхал, что бы другие пансионаты таким образом заботились о досуге. На зарядку утром ходило человек 8-10. Все были довольны и получали заряд бодрости до завтрака. Хотя самостоятельно не многие бы вышли на зарядку. Йога вечером - приятное и полезное времяпрепровождение, значительно лучше, чем обычный досуг у телевизора. Осенью темнеет рано, часов в 7 вечера и большинство людей, сделав круг возле озера, идут в номер. А Солнечный ломает такой стереотип. За это большое спасибо Виктории и администрации, которая нанимает таких профи!
9WKN28Z www.yandex.ru
9WKN28Z www.yandex.ru
Анна А.
"Сонячний" - прекрасное место для осеннего и зимнего отдыха. Но заметно, что пандемия коронавируса сказывается на качестве услуг и питании. Они стали хуже и обратить внимание на это очень важно.В меню очень мало овощей и много углеводов. А люди, которые не употребляют сахар, вынуждены отказываться от 30-40% еды.В меню ужина кефир часто заменяют на йогурт, хотя ранее в санатории готовили свою ряжанку, что было приятным и полезным бонусом.Сокращение медицинского персонала тоже отражается на качестве услуг.Но остаются и позитивные моменты. Огромный плюс именно этого санатория - квалифицированный специалист по организации досуга! Арт-терапевт Виктория Соломаха дала возможность ощутить ценность моментов, проведенных в "Сонячном". Она сумела организовать качественный, здоровый и разносторонний досуг для людей всех возрастов. На ее мастер-классах и мероприятиях было интересно и пенсионерам, и детям. Во время творческих мастерских Виктория пыталась разбудить в каждом участнике внутреннего ребенка, который спрятан за бытовыми и рабочими проблемами жизни. Те, с кем это получилось, уезжали счастливыми обновленными людьми. Походы в горы, ежедневные гимнастики с Викторией укрепляли здоровье не хуже массажей и лечебной воды. Вклад Виктории делает "Сонячный" уникальным местом, где можно найти не только здоровье, но и кусочек счастья).
Популярні пропозиції